top of page

ระเบียบการเข้าพักปฏิบัติธรรม

ปฎิบัติธรรม วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร

ระเบียบการเข้าพักปฏิบัติธรรม

 

 • กรุณาลงทะเบียนเข้าพักที่โรงครัว  แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง      พร้อมสำเนา (ถ้าไม่มีจะไม่อนุญาตให้เข้าพักที่วัดได้)

 • ผู้ประสงค์จะเข้าพักภาวนาพึงสำรวมอินทรีย์ทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

 • ผู้ปฏิบัติสามารถทำข้อวัตรด้วยตนเอง และรักษาศีล ๘ 

 • ละเว้นการคลุกคลี ชวนกันพูดคุยระหว่างผู้ปฏิบัติธรรม อันเป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น  และหมั่นเจริญสติระลึกรู้กายใจของตนเอง

 • ละเว้นการใช้โทรศัพท์ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

 • ละเว้นการสูบบุหรี่ และการเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด

 • ละเว้นการนำสิ่งของมีค่ามาที่วัด

 • ละเว้นการหยิบของใช้หรือสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต

 • เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นมา เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เป็นตัน

 • รักษาเสนาสนะโดยทำความสะอาดภายใน และรอบบริเวณกุฏิ

 • ก่อนเดินทางกลับ ควรตรวจทำความสะอาดที่พักของตนให้สะอาดเรียบร้อยก่อน  เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับทางวัด ซักผ้าของวัดเท่าที่สามารถทำได้ เช่น ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าขี้ริ้ว

 • นำหมอนและเสื่อปูนอนมาผึ่งลมที่ระเบียง หรือราวตาก ในกรณีที่ฝนไม่ตก

 • การเแต่งกาย ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่และกาลเทศะ

  • ชาย ; เสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีขาว หรือสีดำ 

  • หญิง ; เสื้อสีขาว กางเกงหรือผ้าถุงสีขาว หรือสีดำ

กำหนดเวลาโดยประมาณ 

๔.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิที่ศาลาวัด (เฉพาะในช่วงเข้าพรรษา)

๕.๓๐ น. ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณครัว บริเวณที่รับประทานอาหาร                           และจัดเตรียมอาหารขึ้นศาลา

๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร

 

ระหว่างวัน  ปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมเจริญสติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ

 

๑๕.๐๐ น. ทำความสะอาดบริเวณวัด กุฏิ และบริเวณโดยรอบกุฏิ

๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิที่ศาลาวัด

๒๑.๐๐ น. กลับเข้ากุฏิ

bottom of page